zespół interdyscyplinarny - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

zespół interdyscyplinarny

 
 

Zespół Interdyscyplinarny w Środzie Wlkp.
ul. Sportowa 9c
63-000 Środa Wlkp.
tel.:   61 285 35 80,   693 022 366
e-mail:   zi.srodawlkp@o2.pl

 

      W dniu 1 sierpnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 roku Nr 125, poz. 842), która wśród licznych zmian, wprowadziłą również obowiązek utworzenia w gminach Zespołów Interdyscyplinarnych.
      W gminie Środa Wlkp., w oparciu o znowelizowaną ustawę oraz w oparciu o zapisy prawa miejscowego (Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu  powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Środzie Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania) powołano Zarządzeniem Nr 28/2011 Burmistrza Miasta Środa Wlkp. z dnia 23 marca 2011 roku Zespół Interdyscyplinarny.
"Zespół, którego obsługę administracyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp., tworzony jest przez przedstawicieli pomocy społecznej, Policji, oświaty,gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych. Przewodniczącym zespołu jest Jarosław Kowalski."
      Zespół Interdyscyplinarny powołany do koordynowania i integrowania działań, stanowi wspólną płaszczyznę, tworzoną przez aktywność poszczególnych podmiotów, które współpracując ze sobą na zasadzie partnerstwa, realizują zadania w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zmierzające do przeciwdziałania temu zjawisku, w szczególności:
             1. diagnozują problem przemocy w rodzinie;
             2. podejmują działania w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, przeciwdziałając mu;
             3. inicjują interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
             4. rozpowszechniają informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
             5. inicjują działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

      W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego powoływane są grupy robocze, których celem jest:
             1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
             2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
             3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


 
 

      Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym jest możliwy również za pośrednictwem innych działających na terenie gminy podmiotów uprawnionych i uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji Procedury "Niebieskiej Karty".

 
 
 

      Na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, która odbyła się 30 września 2021, przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Poniżej zamieszczamy załącznik do Uchwały.
UCHWAŁA Nr  XXXIX / 534 / 2021

 
 
 

      Realizując zadania z zakresu profilaktyki społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na przełomie 2020/2021 prowadzono kampanię społeczną pod tytułem "Stosujesz przemoc? Wybierz inaczej". Na lokalnych bilbordach umieszczono grafiki, poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Równocześnie prowadzono stacjonarne i telefoniczne konsultacje pracownika socjalnego i psychologa w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 
 
 
 
 
 

      W ramach współpracy z Fundacją Altum, realizującą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze środków Funduszu Sprawiedliwości, opracowano kalendarz o tematyce propagującej wzory wychowawcze pozbawione przemocy. Kalendarze przekazano lokalnym instytucjom w ramach promocji działań i szeroko pojętej profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

      Od 14 października 2020 dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego w Środzie Wielkopolskiej z Fundacją, pomocą psychologiczną, prawną i materialną objęto ponad 50 osób. Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej w godzinach popołudniowych, w co drugą środę.

 
 

      27 stycznia 2020 w Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej przeprowadzono spotkanie z seniorami, które prowadziła Katarzyna Bagrowska-Kujawa, członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Środzie Wielkopolskiej. Tematyka spotkania poświęcona była zagadnieniom przemocy w rodzinie, zgodnie z tytułem "Kiedy krzywdzi Cię bliski". Poza wymiarem profilaktyczno-edukacyjnym spotkania, jego uczestnicy mieli również możliwość indywidualnych konsultacji i porad. W spotkaniu udział wzięło 25 osób.

 
 
 
 
 
 


         „Dziecko poza rodziną w kontekście zagrożenia przemocą instytucjonalną” to temat konferencji zorganizowanej 9 października 2018 roku przez Zespół Interdyscyplinarny w Środzie Wielkopolskiej, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej i Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.
      Głównym gościem był prof. Marek Andrzejewski, członek PAN, autor książek, prawnik, wykładowca uniwersytecki i praktyk; wieloletni wychowawca w domach dziecka.  Po wykładzie organizatorzy przewidzieli debatę publiczną z udziałem praktyków dotyczącą zagrożeń przemocą instytucjonalną wobec dziecka.
      W konferencji uczestniczyło około 70 osób: przedstawicieli pomocy społecznej, oświaty, policji, wymiaru sprawiedliwości czy organizacji pozarządowych.


31.10.2018


 
 
 
 
 
 

Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie

 
 

         W ramach działalności Zespołu, udostępniamy Państwu narzędzia szacowania ryzyka i algorytmy postępowania w przypadku występowania przemocy w rodzinie, opracowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Narzędzia te, adresowane dla przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia, mają pomóc weryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dzieci i osób dorosłych oraz służą zwiększeniu skuteczności działań.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.03.2016r.

 
 
 
 
 
 

         Z inicjatywy kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej B. Mędrek, 11 grudnia 2017 w Sądzie Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie kuratorów z przedstawicielami pomocy społecznej oraz policji.
         W pierwszej części A. Szymczak (OPS) przedstawiała możliwości współpracy pomiędzy asystentem a kuratorem. W drugiej części spotkania sierż. szt. A. Kąsowski (Policja) oraz przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego J. Kowalski (OPS) przedstawili zagadnienie procedur odbioru dziecka z rodziny.

 
 
 
 
 
 

         17 października 2017 odbyła się IV konferencja pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta W. Ziętkowskiego, zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. we współpracy z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka z Poznania. Koordynatorami i prowadzącymi spotkanie byli Jarosław Kowalski i Katarzyna Bagrowska-Kujawa.
         Konferencję zorganizowano pod tytułem „Rodzina w kryzysie”, zaś kolejni prelegenci poruszali w swych wystąpieniach różne wymiary kryzysu rodziny:
         - Beata Kolska-Lach, psycholog Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu mówiła o emocjonalnych potrzebach dziecka w sytuacji rozstania rodziców;
         - Justyna Piekarska, Kurator Okręgowy z Biura Kuratora Okręgowego w Poznaniu, opisywała rolę i zadania kuratora w pracy z rodzina w kryzysie;
         - Sędzia Sadu Okręgowego w Poznaniu, Maria Taront poruszyła zagadnienie ubezwłasnowolnienia jako instytucję ochraniającej osoby chore oraz chroniącej integralność rodziny;
         - Alicja Szymczak, Koordynator ds. asysty rodzinnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej opisała sylwetkę asystenta rodziny i dylematy związane z pełnieniem tej roli
         W konferencji wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, szeregu podmiotów i instytucji, której w swoich działaniach mają styczność z dzieckiem oraz problemami rodziny.

 
 
 
 
 
 

         29 września 2017 w Dominowie, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ze Środy Wielkopolskiej, wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym z Dominowa uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury "Niebieska karta". Szkolenie było również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy członkami zespołów, w skład których wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, policji, oświaty czy sądu w zakresie realizacji procedury "Niebieska karta".

 
 

11.10.2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 grudnia 2016 w Restauracji "Wiedeńska" odbyła się konferencja pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Wojciecha Ziętkowskiego, zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. we współpracy z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka z Poznania. Koordynatorami i prowadzącymi spotkanie byli Jarosław Kowalski i Katarzyna Bagrowska-Kujawa, na co dzień zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. Taka też była tematyka konferencji: „Dziecko w rodzinie dotkniętej problemem przemocy”. Zaproszeni goście m.in. przedstawiciele policji, służby więziennej, prokuratury, sądu, pedagodzy, pracownicy socjalni czy asystenci rodzin mieli okazję zapoznać się z ciekawymi wystąpieniami Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. Sędzi U. Mroczkowskiej, Sędzi A. Brabletz-Lis, ktp. F. Skubla z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej z Poznania, M. Dyksa, mediatora z Komitetu Ochrony Praw Dziecka, D. Halek-Wielgosz ukazującą blaski i cienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej czy R. Dobrzyńskiej z  Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia.
Inicjatywa OPS wpisuje się w lokalny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który to problem niestety obecny jest również w naszej gminie. Stąd tak ważne są zarówno społeczna edukacja, podnoszenie kwalifikacji służb jak i zacieśnianie ich współpracy, bo tylko wspólne, interdyscyplinarne działania przynoszą w tym obszarze efekty.

19.12.2016

 
 
 
 
 

 Ochrona danych i bezpieczeństwo pracy; szkolenie w OPS.

         W miniony poniedziałek 25 stycznia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. odbyło się spotkanie z Prokuratorem Okręgowym Prokuratury Poznańskiej, prokuratorem w stanie spoczynku, Panem Mirosławem Adamskim. W spotkaniu zorganizowanym we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym uczestniczyli dyrektor, kierownicy oraz ponad 20 pracowników średzkiego OPS. Celem spotkania było szkolenie w zakresie zagadnień ustawy o ochronie danych osobowych, która to wiążąc się bezpośrednio z przepisami prawa karnego czy cywilnego, nakłada szereg obowiązków na pracowników jak i dyrektora Ośrodka, zaś wytyczne poszczególnych przepisów mają odzwierciedlenie w codziennych działaniach czy są przedmiotem licznych kontroli. W ramach szkolenia, poza ugruntowaniem posiadanej już wiedzy czy przełożeniem jej na codzienne rozwiązania i codzienne sytuacje, kiedy to np. pracownicy są nagrywani podczas swojej pracy, kadra Ośrodka zapoznała się również z zagadnieniami ochrony i bezpieczeństwa ich pracy i ich samych. Wykonywanie zawodu pracownika socjalnego wiąże się niewątpliwie z ryzykiem i jak wskazuje dyrektor D. Wieczorek, pracownicy socjalni narażeni są na ataki ze strony osób, którym świadczą pomoc i z którymi stykają się realizując swoje codzienne obowiązki. Choć na terenie naszej gminy nie odnotowano tak tragicznych jak choćby w Górze Kalwarii czy Makowie przypadków napaści na pracowników socjalnych, to również i pracownicy średzkiego Ośrodka niejednokrotnie spotykają się z różnego rodzaju agresją swoich klientów, stąd kwestie bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa pracy, również w oparciu o wytyczne prawa są niezwykle potrzebne i przydatne.
28.01.2016


 
 
 
 
 
 

      Przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, komisji alkoholowej, organizacji pozarządowych, kuratorzy oraz funkcjonariusze policji i służby więziennej spotkali się 19 listopada br. w Restauracji Wiedeńska na konferencji poświęconej wzmacnianiu współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
        W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz, Starosta Średzki Marcin Bednarz, Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kusik, oraz Burmistrz Miasta Wojciech Ziętkowski, który objął honorowy patronat nad Konferencją, zorganizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej i Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Oba podmioty współpracują od kilku lat, realizując wspólne projekty, m.in. konferencje czy szkolenia dla kadr realizujących Procedurę „Niebieskiej karty”.
Konferencje prowadzili Wojciech Stalec i Jarosław Kowalski, na co dzień zajmujący się problematyką przemocy w rodzinie.
      Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania wystąpień dyrektora Domu Dziecka w Kórniku, funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania, sędziego wydziału karnego Sądu Rejonowego w Poznaniu oraz psychologa Ośrodka Interwencji w Zdunach, którzy prezentując interdyscyplinarne spojrzenie na kwestie związane ze współpracą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podkreślali jej znaczenie i potrzebę jej wzmacniania.
20.11.2015.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego