zespół asystentów rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

zespół asystentów rodziny

 

1. Kto to jest asystent rodziny?
Kiedy w rodzinie rodzi się dziecko, przed jego rodzicami pojawia się ogromne wyzwanie, jakim jest tworzenie podstawowej komórki społecznej, która będzie źródłem norm oraz fundamentem elementarnych zasad życia społecznego. We współczesnych rodzinach zachodzą istotne zmiany spowodowane wieloma czynnikami, które w sposób trwały wywierają wpływ na kształtujące się nowe pokolenie. Ogrom powiązań, relacji i złożonych zależności nie tylko w rodzinie, ale też w najbliższym otoczeniu w połączeniu z globalnymi zmianami ekonomicznymi i gospodarczymi powoduje, iż wychowanie i opieka nad pojawiającymi się w rodzinie dziećmi staje się dla wielu rodziców dużym wyzwaniem społecznym. W ramach wspierania rodzin w świadomym i prawidłowym rodzicielstwie w 2011 r. powołana została nowa forma pomocy społecznej określana jako asysta rodzinna.  Zadaniem ustawowym gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez udzielanie wsparcia w formie asysty rodzinnej. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci. Głównym zadaniem asysty rodzinnej jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. A zatem zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny ma być bliżej rodziny i jej problemów, wspierając ją w  rytmie życia codziennego, dzięki elastyczności swojego  czasu pracy. Inne zadania asystenta to pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, aktywizacja społeczna i zawodowa oraz motywowanie rodziców i dzieci do skorzystania z innych form pomocy i integracji.

2. Zespół ds. Asysty rodzinnej ( ZAR)   działa w oparciu o poniższe przepisy prawne:

1. Ustawę z dn. 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),
2. Ustawę z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 998 ze zm.),
3. Ustawa z dn. 24 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. poz. 1860 ze zm.),
4. Ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390),
5. Ustawę z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2137),
6. Ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.)
,
7. Ustawa z dn. 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2134)
,
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
.

Wspieranie rodziny w ramach asystenta rodziny jest procesem powolnym i długotrwałym, dającym bardzo trudno osiągalne wymierne efekty działania, powodującym doprowadzenie rodziny do istotnych zmian postępowania członków rodziny i ich sytuacji życiowej, niwelowania destruktywnych zachowań członków rodziny, samodzielności w realizowaniu spraw rodzinnych, podniesieniu jakości życia członków rodziny.

3. Jak skorzystać ze wsparcia asystenta?

W Ośrodku  Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej zadanie realizowane jest przez zespół ds. asysty rodzinnej składający się z 8 asystentów rodziny oraz kierownika koordynującego pracę zespołu.. ZAR ściśle współpracuje z pracownikami socjalnymi  zatrudnionymi w tut. Ośrodku. To właśnie na podstawie wniosku pracownika socjalnego składanego do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, po wcześniejszym zdiagnozowaniu sytuacji rodziny, przydzielony zostaje asystent rodziny. Kluczową przesłanką skierowania asystenta do rodziny jest niewłaściwy sposób wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców dzieci oraz przeżywanie trudności w codziennym funkcjonowaniu.
Są dwie możliwości korzystania ze wsparcia w formie asysty  rodzinnej. Pierwszy sposób jest realizowany na podstawie art. 11 ustawy z dn. 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przebiega  on w kilku etapach:

• Zgłoszenie dotyczące konieczności udzielenia pomocy w rodzinie.
• Wywiad środowiskowy w rodzinie przeprowadzony przez rejonowego pracownika socjalnego.
• Pisemne wyrażenie zgody rodziny na współpracę z asystentem rodziny
.
• Wniosek pracownika socjalnego do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej.
• Akceptacja przez Dyrektora Ośrodka i przydział asystenta rodziny.
• Wprowadzenie asystenta  do rodziny przez rejonowego pracownika socjalnego.
• Sporządzenie planu pracy z rodziną, który tworzą członkowie rodziny, asystent rodziny oraz pracownik socjalny. Dokument zawiera główne cele i sposoby realizacji zmian w rodzinie.
Drugi sposób przydzielenia asystenta rodzinie przebiega na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego, który w oparciu o art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wydaje zarządzenie odnoszące się do sposobu wykonywania przez rodziców władzy nad dzieckiem w tym zobowiązania do współpracy z asystentem rodziny.
Prawo do skorzystania ze wsparcia asystenta mają również rodziny, które chwilowo przeżywają kryzys wynikający np. z rozwodu rodziców, bądź innego zdarzenia losowego np. choroby członka rodziny. Asystent ma służyć pomocą takiej rodzinie, aby trudności nie uległy pogłębieniu i nie stały się przewlekłe. Rodziny te mogą same zgłosić się do tut. Ośrodka Kwalifikacja do asysty odbywa się jak w powyższym schemacie.

4. Jak przebiega współpraca  z asystentem
Sposób współpracy z asystentem rodziny przebiega na zasadach ustalonych i akceptowanych przez członków rodziny oraz asystenta realizującego zadanie. Miejscem spotkań z rodziną jest najczęściej miejsce zamieszkania rodziny, ale może być to inne miejsce ustalone wspólnie z rodziną. Ilość, częstotliwość, pory dnia i czas trwania spotkań jest uzależniony od ustaleń między asystentem a rodziną. Asystent rodziny pracuje w systemie zadaniowym czasu pracy. Asystent rodziny prowadzi dokumentację: planuje współpracę, sporządza sprawozdania oraz przygotowuje dokumentację na  prośbę sądu, bądź innych instytucji. W trakcie współpracy z rodziną asystent może nawiązać kontakt pracownikami innych instytucji pracujących z rodziną tj: służbą zdrowia, szkołą, sądem, policją, innymi służbami społecznymi. Ponadto na wniosek asystenta, bądź innych instytucji może zostać powołany zespół multiprofesjonalny, który podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji rodziny.

5. Zakończenie współpracy z asystentem rodziny:

Efektem w pracy z rodziną powinna być: jej samodzielność życiowa, nabycie umiejętności znajdowania rozwiązań problemów występujących w życiu oraz zachowania zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, tworzenie środowiska życia, które będzie bezpieczne i optymalne dla rozwoju dzieci i innych osób zależnych.

ZESPÓŁ ASYSTY RODZINNEJ  

Adres: Ośrodek Pomocy
Społecznej w Środzie Wielkopolskiej
          
ul. Sportowa 9c, 63-000 Środa Wielkopolska
            tel. 609 287 200, 61 2853580
            adres mail:  asystenci@opssroda.pl


Kierownik zespołu: ALICJA SZYMCZAK

ASYSTENCI:
JOANNA JAKUBIAK - starszy asystent rodziny
EWELINA WOŻNIAK- starszy asystent rodziny
TOMASZ NIEMCZAL - starszy asystent rodziny
WIESŁAWA KONON-WOJCIECHOWSKA – starszy asystent rodziny
DARIA SHOLZ - asystent rodziny
KARINA KOŚCIELNIAK – asystent rodziny

AGNIESZKA MICHALAK- asystent rodziny
JUSTYNA WIELGOSZ- asystent rodziny

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego