zadania pomocy społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

zadania pomocy społecznej

 
 

Pomoc społeczna jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

Zadania pomocy społecznej:
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń (np.: zasiłek celowy, zasiłek okresowy),
- praca socjalna,
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Rodzaje pomocy społecznej
W ramach systemu pomocy społecznej wyróżnia się:
- pomoc w instytucjach opiekuńczych typu: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- pomoc środowiskowa, m.in. świetlice środowiskowe, ośrodki wsparcia (tj. domy dziennego pobytu, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
- pomoc finansowa, usługowa i rzeczowa świadczona przez ośrodki pomocy społecznej (a w kilku przypadkach przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego