usługi opiekuńcze - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

usługi opiekuńcze

usługi opiekuńcze
 
 

1.   Podstawa prawna do ubiegania się o pomoc w formie usług    
      opiekuńczych:
     Art.17 ust. 1 pkt. 11 ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy     
     społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362
     z późn. zm.)
do zadań  własnych gminy o charakterze obowiązkowym
     należy „ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym   
     specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;”

2.   Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest zgodnie
      z art 50 w/w ustawy  na rzecz:
     - osób samotnych,
     - osób posiadających rodziny niezdolne do ich zaspokojenia,
         które z uwagi na wiek i schorzenia wymagają pomocy innych osób.

3.   Zakres świadczonej pomocy:
     a)  zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych,
     b)  opieka higieniczna i pielęgnacja,
    
c)  zapewnianie kontaktu z otoczeniem.

4.
  Pomoc w formie usług opiekuńczych  przyznawana jest przez
      Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. w formie decyzji
      administracyjnej
określającej  szczegółowo  zakres, czas,
      miejsce oraz odpłatność za świadczoną pomoc usługową.


 
 
 OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2019

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej  przystąpił do ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki programowi opiekunowie będą mogli liczyć na przyznanie 100 godzin wypoczynku, podczas których osoby niepełnosprawne będą pod opieką specjalistów bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub w dziennym ośrodku wsparcia.

Program podzielono na trzy moduły:
- moduł I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego i może być realizowane tylko przez gminę,
- moduł II obejmuje świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i może być realizowany tylko przez gminę,
- moduł III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki i może być realizowany tylko przez powiat.

Gmina Środa Wielkopolska przystąpiła do realizacji programu w ramach modułu I oferując dwie formy wsparcia w :
- Ośrodku Wsparcia Dziennego:
DOM POGODNEJ JESIENI w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szpitalna 10 (dla 10 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym)
PLACÓWKA WSPARCIA  DZIENNEGO KOMPAS w Środzie Wielkopolskiej, ul. Pl. Zamkowy 5 (dla 5 dzieci niepełnosprawnych)
- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ( dla 5osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym).

         Osoby całkowicie niesamodzielne, czy też osoby nisko funkcjonujące są osobami, które wymagają wielopłaszczyznowego wsparcia, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania aparatu ruchu, kompetencji poznawczych oraz społecznych. Stąd wynika konieczność zapewnienia opieki wytchnieniowej właśnie tej grupie opiekunów. Wskazana grupa opiekunów często poświęciła swoją pracę, zdrowie, itd. Aby opiekować się przez dłuższy czas osobami całkowicie niesamodzielnymi, dlatego w ramach Programu uwzględniona została w pierwszej kolejności. Liczne są także przypadki osób, które podejmując w młodym wieku opiekę nad swoim niepełnosprawnym dzieckiem, nie maiły możliwości zakończyć nauki, podjąć pracy, nie mówiąc już o realizację  własnych marzeń, czy  zwykłym spędzaniu czasu poza domem i dbaniu o swój komfort.


         Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej ul. Sportowa 9c, poniedziałek od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00-15:00.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 285 27 04
Druk wniosku wraz z załącznikami do pobrania zamieszczony jest poniżej:

Wniosek o opiekę wytchnieniową

Karta oceny stanu pacjenta (skala Barthel)


31.07.2019

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego