stypendia szkolne - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

stypendia szkolne

 
 

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

        Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie  miasta i gminy Środa Wielkopolska, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie  występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
         Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2020 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2020 roku.

         Wnioski należy pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej ul. Sportowa 9c, po uprzednim potwierdzeniu przez szkołę faktu uczęszczania dziecka do szkoły.

         Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.
         Wnioskodawca przy  składaniu wniosku jest zobowiązany do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z sierpnia 2020 roku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym został złożony wniosek.

         Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica ( wnioskodawcę) lub pełnoletniego ucznia  kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i  faktury wystawione na wnioskodawcę. Wydatki muszą być zgodne z zapisami decyzji o przyznaniu świadczenia. Wypłata stypendium następuje po przedłożeniu, a następnie po rozliczeniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej tych dokumentów.

         Do rozliczenia  uwzględnia się rachunki i faktury za zakupy dokonane w okresie od lipca 2020 roku do końca okresu, na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki i faktury do rozliczenia stypendium już od lipca 2020 roku. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny
uwzględnia się wtedy rachunki  lub faktury za okres przyznania świadczenia.

         Wnioskodawca zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia o zmianach w sytuacji rodziny mającej wpływ na przyznanie świadczenia.

         Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane w II transzach za okresy:

od września do grudnia 2020 roku rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do  7 grudnia 2020 roku, a wypłata do 14 grudnia 2020 roku.
od stycznia do czerwca 2021 roku rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 11 czerwca 2021 roku, a wypłata do 30 czerwca 2021 roku.

         Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej ul. Sportowa 9c: telefon  61 28 535 80 lub 61 28 527 04

2020.09.01

 
 

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
ZA II PÓŁROCZE 2019/2020

Osoby, które we wrześniu 2019 roku złożyły wnioski o przyznanie stypendium szkolnego proszone są o wypełnienie oświadczenia.
Własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenie proszę dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej do dnia 20 maja 2020 r.:
- drogą elektroniczną (skan dokumentu, zdjęcie),
lub
- pocztą tradycyjną (oryginał dokumentu),
lub
- pozostawić w zaklejonej kopercie w pojemniku z napisem "STYPENDIUM" umieszczonym w przeszklonym wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 13:00
Dostarczenie w/w dokumentu jest koniecznie do określenia wysokości stypendium za II półrocze 2019/2020.

Natomiast do dnia 12 czerwca 2020 r. należy dostarczyć faktury i rachunki za wydatki poniesione w związku z edukacją dziecka.

Faktury i rachunki należy:
- pozostawić w zaklejonej kopercie w pojemniku z napisem "STYPENDIA" umieszczonym w przeszklonym wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej,
lub
- przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodka.

UWAGA!!!

Ze względu na obowiązek zdalnego nauczania dzieci w Katalogu wydatków dodano pkt 11a, umożliwiając tym samym zakup sprzętu komputerowego dla każdego dziecka.


Druki do pobrania:
- OŚWIADCZENIE
- KATALOG WYDATKÓW

2020.05.11.

 
 
 

      Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności
kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.
Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych
typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

      Pomoc materialna dla uczniów, w obecnym jej kształcie, została uregulowana w ustawie o systemie
oświaty nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781), w dodanym rozdziale 8a,
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 r., znowelizowanym ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917).

      
Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze
ocjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Świadczeniami pomocy materialnej
o charakterze socjalnym są:
a) stypendium szkolne,
b) zasiłek szkolny.

 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Zgodnie z
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
oraz
Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
Nr XXV/398/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.


WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE
MOŻNA POBRAĆ
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚRODZIE WLKP.
UL. SPORTOWA 9C

WYPEŁNIONE WNIOSKI
NALEŻY SKŁADAĆ W OPS
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE:
OD  01.09.2019r.  DO 15.09.2019r.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zgodnie z
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
oraz
Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
Nr X/121/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ
W SZKOLE DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ
w terminie
DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI
UZASADNIAJĄCEJ ZŁOŻENIE WNIOSKU


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego