stypendia szkolne - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

stypendia szkolne

 
 

      Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności
kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.
Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych
typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

      Pomoc materialna dla uczniów, w obecnym jej kształcie, została uregulowana w ustawie o systemie
oświaty nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781), w dodanym rozdziale 8a,
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 r., znowelizowanym ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917).

      
Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze
ocjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Świadczeniami pomocy materialnej
o charakterze socjalnym są:
a) stypendium szkolne,
b) zasiłek szkolny.

 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Zgodnie z
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
oraz
Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
Nr XXV/398/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.


WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE
MOŻNA POBRAĆ W SZKOŁACH LUB
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚRODZIE WLKP.
UL. SPORTOWA 9C

WYPEŁNIONE WNIOSKI
NALEŻY SKŁADAĆ W SZKOŁACH
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE:
OD  01.09.2013r.  DO 15.09.2013r.


 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zgodnie z
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
oraz
Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
Nr X/121/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ
W SZKOLE DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ
w terminie
DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI
UZASADNIAJĄCEJ ZŁOŻENIE WNIOSKU


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego