stowarzyszenie "ERIPIO" - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

stowarzyszenie "ERIPIO"

stowarzyszenie "ERIPIO"
 
 

         W kwietniu 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano nowe stowarzyszenie w Środzie Wlkp. Było to powołane do życie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej Stowarzyszenie ERIPIO. Kilka dni później dzięki niemu można było już bez problemów rozpocząć akcję pomocy dla pogorzelców z ul. Kilińskiego.
To, że w naszym mieście mamy kolejne stowarzyszenie wymogło samo życie.  OPS w Środzie Wlkp. jest realizatorem nie tylko zadań wynikających z obowiązujących ustaw, ale szereg podejmowanych działań ma charakter niekonwencjonalny i jest wynikiem zaangażowania zatrudnionej kadry w działania wykraczające poza obowiązki służbowe. Niektóre z tych działań wymagają finansowania z odrębnych źródeł, aniżeli zadania ustawowe. Jednak OPS, jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, nie posiada uprawnień do ubiegania się o dofinansowanie tych działań. Dodatkowo od roku 2011 zmieniło się prawo i ośrodek nie może prowadzić konta specjalnego, na które darczyńcy mogli wcześniej wpłacać darowizny.
         Trzeba więc było znaleźć inne rozwiązanie. 17 lutego 2011 r. złożony został wniosek o rejestrację Stowarzyszenia ERIPIO w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu. Nazwa nie jest też przypadkowa, jest to łacińskie słowo oznaczające ratunek. 6 kwietnia Stowarzyszenie ERIPIO uzyskało osobowość prawną.
         Z inicjatywą utworzenia organizacji wystąpiła i później koordynowała wszelkie prace założycielskie dyrektor OPS - Danuta Wieczorek. Członkami są pracownicy ośrodka oraz seniorzy Klubu Pogodnej Jesieni w Środzie. Na czele stowarzyszenia jest oczywiście zarząd. Jego prezesem jest Barbara Pepeta, skarbnikiem Lucyna Muszyńska, sekretarzem Katarzyna Kujawa, a członkami Z. Ostojska, H. Pawłowska, W. Ostropolska i A. Małolepsza.
         Celem stowarzyszenia jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które w wyniku sytuacji kryzysowych są zagrożone wykluczeniem społecznym i są niezdolne we własnym zakresie do rozwiązania tych sytuacji, a także kształtowanie postaw prospołecznych w środowisku lokalnym sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy.
         Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi z Polski i zagranicy, a ponadto może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej polskiej i zagranicznej.
         Wszystkich wrażliwych na krzywdę i los ludzi w potrzebie zachęcamy do włączenia się w akcję pomocową i dokonywanie wpłat na konto:

Stowarzyszenie ERIPIO
ul. Sportowa 9c
63-000 Środa Wielkopolska

nr konta: 40 9085 0002 0000 0003 5770 0001
Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej
ul. Stary Rynek 7/8
63-000 Środa Wielkopolska


 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2018


         CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

         OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 
         Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

        KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
         OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
         OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].


 
         ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
1.  Artykuły warzywne i owocowe:
1. groszek z marchewką 3,6 kg,
2. fasola biała 3,6 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
2. Artykuły skrobiowe:
1. makaron jajeczny 4,5 kg,
2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
3. ryż biały 3 kg,
4. kasza gryczana 1,5 kg,
5. herbatniki maślane 0,8 kg,
3. Artykuły mleczne:
1. mleko UHT 7 l,
2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
4. Artykuły mięsne:
1. szynka drobiowa 3 kg,
2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
5. Cukier
1. cukier biały 4 kg,
2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
6. Tłuszcze
1. olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe
1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.


        SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
         Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

         DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
         Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
warsztaty kulinarne; 
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności.
         Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
         Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
         Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

         Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
         PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
         Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 
         Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
         Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

2018.11.19


 
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


           Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
           Od sierpnia 2016 roku rozpoczęłą się realizacja Programu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać za wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
           Od września 2016 poprzez Stowarzyszenie „ERIPIO”, osoby zakwalifikowane o objęcia pomocą, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie  rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej, których dochód nie przekracza150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej
oświadczenia podpisanego w organizacji.
           Do 14 czerwca 2017r. każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy.
          Prócz wsparcia żywnościowego Stowarzyszenie „ERIPIO” realizować będzie cykliczne działania w formie warsztatów dot. przygotowania posiłków oraz akcji „Radosne Święta w Każdym Domu”.
           Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych Stowarzyszenia „ERIPIO”, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w postaci ciekawych warsztatów edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
          Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi mają na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania (w tym indywidualne konsultacje z dietetykami) i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Skierowane są do różnych grup pokoleniowych. Prowadzone są przez ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.
          Dodatkowo Stowarzyszenie „ERIPIO” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej udzieli informacji o miejscach, w których osoby objęte programem PO PŻ mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz jak uzyskać pomoc w korzystaniu z takich działań.

         
POPŻ 2017 - harmonogram działań towarzyszących:
1) 10 luty 2017 warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi, Środa wlkp.Dom Pogodnej Jesieni ul.Szpitalna 10
2) kwiecień 2017 spotkanie z zającem- Środa Wlkp. Ośrodek Kultury
3) grudzień 2017 spotkanie z Mikołajem- Środa Wlkp. Ośrodek Kultury

 
 

      Informujemy, że od stycznia 2017 podwyższeniu uległa wysokość kryterium dochodowego kwalifikującego osoby do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016
      Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 dla osoby w rodzinie.

10.01.2017r.

 
 


         
W imieniu Stowarzyszenia „ERIPIO” w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuję, że w dniu 10.02.2017r. o godzinie 10:00 oraz 12:30,  w Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10, organizowane będą warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi. Warsztaty przeznaczone dla osób zakwalifikowanych do pomocy w postaci paczek żywnościowych, realizowane będą w ramach działań towarzyszących PO PŻ PODPROGRAM 2016.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego