rodzina 500+ - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

rodzina 500+

 
 

UWAGA!
         Informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy o Pomocy Państwa w Wychowaniu Dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).
         Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
         Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenia wychowawcze, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie do dnia 31 grudnia 2021 r. będą realizowane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r.  przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

29.12.2021

 
 
 
 
 

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenie wychowawcze przysługuje
:
- matce,
- ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka albo
- opiekunowi prawnemu dziecka,
- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje
do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

         W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.
W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenia wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od miejsca następującego po zaprzestaniu wypłaty świadczenia.
W przypadku kiedy zmarł rodzic który złożył wniosek, który nie został rozpatrzony a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci pierwszego rodzica to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 
 

Ważne informacje w sprawie świadczenia "Rodzina 500+" na rok 2021

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej informuje, ze już od 1 lutego br.  będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres zasiłkowy – trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Początkowo będzie można składać wnioski przez internet (m.in. przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną i  PUE ZUS), a od dnia 1 kwietnia br. – przyjmowane będą WNIOSKI w OPS w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty).
    Wypłata środków będzie uzależniona od terminu złożenia wniosku:

• jeśli złożysz wniosek do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

• jeśli złożysz wniosek od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi do 31 lipca 2021 r.

• jeśli złożysz wniosek od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

• jeśli złożysz wniosek od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi do 30 września 2021 r.

• jeśli złożysz wniosek od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi do 31 października 2021 r.

    Zachęcamy wszystkich Państwa do terminowego składania wniosków, a w szczególności drogą elektroniczną, co niewątpliwie przyspieszy ich rozpatrzenie i przyznanie przez OPS świadczenia.

18.01.2021

 
 
 
 

Wnioski oraz oświadczenia do składanych wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:
wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

 
 

Składanie wniosku on-line:

 
 
 
 

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line?

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego