fundusz alimentacyjny - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

fundusz alimentacyjny

 
 

Uwaga!

Informacja dla osób które nie pobierają zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, a którym dochody uległy obniżeniu z powodu przeciwdziałania COVID-19
Zgodnie z art. 15 oa ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dz. u.z 2020 poz. 374 ze zm.) został rozszerzony katalog dochodów utraconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Jeżeli w rodzinie nastąpiła sytuacja obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, na wniosek strony, rodzina może ubiegać się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  
Wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (świadczeń z funduszu alimentacyjnego) i niezbędnymi dokumentami/załącznikami, strona zobowiązana jest do udokumentowania od kiedy nastąpiło obniżenie dochodu spowodowanie przeciwdziałaniem COVID-19, jak również wysokości dochodu utraconego (uwzględnia się również oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

Wyżej wymienione regulacje są uwzględniane przy ustalaniu prawa do:
świadczeń rodzinnych, na okresy zasiłkowe: od dnia 01.11.2019r. do dnia 30.10.2021r.,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe: od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2021r.


 
 
 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
- do ukończenia 18 roku życia;
- do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

         Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

         Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują gdy:
- osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe;
- egzekucja alimentów okazała się skuteczna;
- osoba uprawniona zawarła związek małżeński;
- osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego