Dzienny Dom "Senior+" - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

Dzienny Dom "Senior+"

usługi opiekuńcze
 


Dzienny Dom Senior+
w Środzie Wielkopolskiej
Wniosek na realizację zadania zleconego - Moduł I - Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+ w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 2021–2025, Edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z Uchwałą nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025( M.P. 2021 poz. 10), przygotowany został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, a następnie wysłany do MRiPS za pośrednictwem Generatora wniosków w dniu 24 marca 2021r.
W wyniku uzyskania pozytywnej oceny wniosek został zakwalifikowany do realizacji. Burmistrz Miasta Piotr Mieloch w dniu 20 lipca 2021 r. z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim podpisali umowę Nr1/I/D/202 , na podstawie której Gmina Środa Wielkopolska, jako jedna z 15 jednostek samorządów terytorialnych województwa wielkopolskiego pozyskała ostatecznie jedną z dwóch najwyższych dotacji ze środków rządowych w wys. 395 760,00zł na utworzenie i wyposażenie w Środzie Wielkopolskiej Dziennego Domu Senior+. Środki finansowe własne gminy wyniosły 197 790,00zł. Wartość całkowita zadania to kwota 593 550,00zł, z czego wartość remontu: 434 550,00zł, wartość wyposażenia: 159 000,00zł.
Niezwłocznie przystąpiono do realizacji zadania.
1. Przygotowana została niezbędna dokumentacja techniczna kosztorys na roboty budowlane, sanitarne i instalacyjne Umowa nr 3032.1.175.2021 z dn. 29 marca 2021 r.,
2. Ogłoszono przetarg: - na roboty budowlane nr 2021/BZP 00133619/01 opublikowane zostało w dniu 02.08.2021 r. na Platformie Zakupowej, podpisana została umowa nr 3032.1.352.2021 z dn. 7 września 2021 r. z Wykonawcą.
3. Przeprowadzone zostały prace z zakresu remontu i adaptacji pomieszczeń, w tym: montaż i demontaż ścianek działowych, montaż płytek podłogowych i glazury, instalacja elektryczna, budowa sieci komputerowej i klimatyzacji, montaż oświetlenia, wydzielenie i wyposażenie łazienek dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wc, malowanie ścian i sufitów,
4. Ogłoszenie zapytania ofertowego nr IiZ.7013.4.3.2021 na dostawy: a/. z dnia 16 września 2021 r. Podpisana została umowa nr 3032.1.394.2021 w dniu 11 października 2021 r. b/. z dnia 8 grudnia 2021 r. podpisana została umowa uzupełniająca nr 3032.1.481.2021 w dniu 13 grudnia 2021 r.

Od początku realizacji programu zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu oraz kosztów wynikających z kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego prowadzona była pełna księgowość.
Prowadzony był stały nadzór nad wykonywanymi etapami realizacji zadania w ścisłej współpracy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Michała Orłowskiego (roboty budowlane) z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Danutą Wieczorek (wyposażenie obiektu).

Minimalny standard placówki Dzienny Dom Senior+
Placówka winna być i jest usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów i przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zasada programowa: Niezachowanie minimalnego standardu placówki określonego w Programie mogło skutkować niekwalifikowalnością części dotacji, przeznaczonej na zapewnienie funkcjonowanie danej placówki, za okres niezachowania wskazanego standardu. Dotacja podlegałaby w takiej sytuacji zwrotowi, jako pobrana w nadmiernej wysokości.
Minimalny standard warunków lokalowych dla placówki pozbawionej barier funkcjonalnych, uwzględnia:
1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła oraz sprzęt audiowizualny, pełniące funkcję sali spotkań i integracji,
1 pomieszczenie kuchenne z jadalnią, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (np. materace, rower stacjonarny, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych, fotel masujący, piłki rehabilitacyjne itp.),
1 pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami,
2 łazienki wyposażone w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic,
1 pomieszczenie klubowe z biblioteką i komputerami z dostępem do Internetu, do muzykoterapii, indywidualnej terapii psychologiczno – socjalnej, wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny oraz kanapy i fotele.

Dalsza działalność bieżąca DDS+
polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum 1 posiłku dziennie, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Zakres oferty DDS+ obejmować będzie w szczególności usługi: socjalne i opiekuńcze, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapia, rekreacyjno- wypoczynkowo-turystyczne oraz terapię zajęciową.
Placówka będzie czynna 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Oprac. Danuta Wieczorek

INFORMACJA DDS+


03.01.2022

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego