dzienny dom "senior+" - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

dzienny dom "senior+"

 
 
 


          Wniosek na realizację zadania zleconego - Moduł I - Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+
w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+ NA LATA 20212025, Edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z Uchwałą nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025( M.P. 2021 poz. 10), przygotowany został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, a następnie wysłany do MRiPS za pośrednictwem Generatora wniosków w dniu 24 marca 2021r.
W wyniku uzyskania pozytywnej oceny wniosek został zakwalifikowany do realizacji. Burmistrz Miasta Piotr Mieloch w dniu 20 lipca 2021 r. z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim podpisali umowę Nr1/I/D/202 , na podstawie której Gmina Środa Wielkopolska, jako jedna z 15 jednostek samorządów terytorialnych województwa wielkopolskiego pozyskała ostatecznie jedną z dwóch najwyższych dotacji ze środków rządowych w wys.
395 760,00 zł na utworzenie i wyposażenie w Środzie Wielkopolskiej Dziennego Domu Senior+. Środki finansowe własne gminy wyniosły 197 790,00 zł. Wartość całkowita zadania to kwota 593 550,00 zł, z czego: wartość remontu-434 550,00zł, wartość wyposażenia-159 000,00zł.
Niezwłocznie przystąpiono do realizacji zadania.
1. Przygotowana została niezbędna dokumentacja techniczna kosztorys na roboty budowlane, sanitarne i instalacyjne Umowa nr 3032.1.175.2021 z dn. 29 marca 2021 r.,
2. Ogłoszono przetarg: - na roboty budowlane nr 2021/BZP 00133619/01 opublikowane zostało w dniu 02.08.2021 r. na Platformie Zakupowej, podpisana została umowa nr 3032.1.352.2021 z dn. 7 września 2021 r. z Wykonawcą.
3. Przeprowadzone zostały prace z zakresu remontu i adaptacji pomieszczeń, w tym: montaż i demontaż ścianek działowych, montaż płytek podłogowych i glazury, instalacja elektryczna, budowa sieci komputerowej i klimatyzacji, montaż oświetlenia, wydzielenie i wyposażenie łazienek dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wc, malowanie ścian i sufitów,
4. Ogłoszenie zapytania ofertowego nr IiZ.7013.4.3.2021 na dostawy: a/. z dnia 16 września 2021 r. Podpisana została umowa nr 3032.1.394.2021 w dniu 11 października 2021 r. b/. z dnia 8 grudnia 2021 r. podpisana została umowa uzupełniająca nr 3032.1.481.2021 w dniu 13 grudnia 2021 r.

           Od początku realizacji programu, zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu oraz kosztów wynikających z kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, prowadzona była
pełna księgowość.
Prowadzony był teź
stały nadzór nad wykonywanymi etapami realizacji zadania w ścisłej współpracy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Michała Orłowskiego (roboty budowlane) z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Danutą Wieczorek (wyposażenie obiektu).

Placówk
a jest usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów i przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzienny Dom "SENIOR+" spełnia warunki minimalnego standardu lokalowego dla placówki pozbawionej barier funkcjonalnych i posiada:

- pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła oraz sprzęt audiowizualny, pełniące funkcję sali spotkań i integracji

 
 
 
 
 

- pomieszczenie kuchenne z jadalnią, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku

 
 
 
 
 
 
 
 

- pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów

 
 
 
 
 

- pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami

 
 
 
 
 
 
 
 

- łazienki (osobne dla kobiet i mężczyzn) wyposażone w toalety, umywalki, prysznic i szafki

 
 
 
 
 

- pomieszczenie klubowe z biblioteką i komputerami z dostępem do internetu, do muzykoterapii, indywidualnej terapii psychologiczno – socjalnej, wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny, komputrowy oraz kanapy i fotele

 
 
 
 
 
 
 
 

Minimalny standard zatrudnienia
wg programu Senior+ pracę z seniorami wykonują etatowi pracownicy OPS (łącznie 2,75 etatu) oraz 5 - specjalistów na umowy zlecenia - wykształcenia kierunkowe - prowadzenie spotkań edukacyjnych i praktycznych z zakresu: zdrowia (lekarze, pielęgniarka, dietetyk), zajęć ruchowych (rehabilitant) i inni w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, a także 2 - stażystów - skierowanych przez PUP celem zdobycia umiejętności i doświadczenia z zakresu pracy z seniorami.

Dalsza działalność bieżąca DDS+
polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum 1 posiłku dziennie, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Zakres oferty DDS+ obejmuje w szczególności usługi: socjalne i opiekuńcze, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, rekreacyjno - wypoczynkowo - turystyczne oraz terapię zajęciową.


Placówka jest czynna 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00


KONTAKT:
e-mail: seniorplus@opssroda.pl
Tel.:  722 399 268  lub 722 399 269

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego