dodatek węglowy - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

dodatek węglowy

 

Dodatek węglowy


Od dnia 17 sierpnia 2022 r. wnioski o dodatek węglowy można pobrać:
- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 9c, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania
- ze stron internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej
http://www.opssrodawlkp.pl lub Urzędu Miejskiego www.sroda.wlkp.pl

Wnioski o dodatek węglowy należy składać:
- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 9c,
- za pomocą poczty tradycyjnej,
- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.    o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

    Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.
   Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: (61) 285 35 80; 693 030 098; 693 180 091.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego