dodatek osłonowy - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

dodatek osłonowy

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.


Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.


*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).


Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.


*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek, jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?


1. Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy przyznawany jest na rok 2022 w następujących wysokościach:

 
 
 


• W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca 2022 r. (pierwsza transza) oraz do 2 grudnia 2022 r. (druga transza);
• W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo.
• Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

2. Sposób złożenia wniosku na dodatek osłonowy.

Wniosek można złożyć:

- osobiście - u pracowników socjalnych sekcji metodycznej Ośrodka Pomocy Społecznej   w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Sportowej 9c – pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych lub do specjalnie przygotowanej urny podawczej w kopercie z dopiskiem „dodatek osłonowy”,
- elektronicznie przez platformę e-Puap uwierzytelniając go profilem zaufanym lub  opatrując podpisem elektronicznym,
- za pośrednictwem operatora pocztowego.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać w siedzibie i na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Środa Wielkopolska oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.


Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem                (61) 285 – 35 – 80 lub 693 030 098; 693 180 091 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym  
(Dz. U z 2022 r. poz. 1)


Dokumenty:


Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

Wniosek - dodatek osłonowy

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

05.01.2021


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego