deklaracja dostępności - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

deklaracja dostępności

 
 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.opssrodawlkp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-04-12.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Na stronie internetowej nie działają skróty klawiaturowe np. TAB, Shift+TAB.

Brak możliwości zmiany kontrastu strony.

Brak możliwości powiększania czcionki.

Tekst nie zawsze spełnia kontrast minimalny.

Brak fokusa.

Serwis zawiera dokumenty pdf, które są skanami. W miarę możliwości będzie to poprawiane oraz dołożymy starań, by nowe dokumenty były przygotowywane poprawnie.

Brak tekstu alternatywnego w niektórych przypadkach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Wieczorek, ops@opssroda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 2852704. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Sportowa 9c, 63-000 Środa Wielkopolska, w którym siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej:

do budynku prowadzą 2 wejścia:

- wejście dla klientów pomocy społecznej,

- wejście 500+ dla klientów spraw świadczeń rodzinnych, wychowawczych, programu Dobry Start, Funduszu Alimentacyjnego.

Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Drzwi wejściowe z obu stron obiektu otwierają się automatycznie, toaleta na parterze jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W budynku nie ma windy. Dla potrzeb klientów przeznaczony jest wyłącznie parter. Piętro I wyłączone jest z ruchu klientów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przy budynku wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży i z małymi dziećmi. W Ośrodku dostępny jest tłumacz języka migowego dla klientów głuchoniemych i słabosłyszących. W ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego