świadczenia rodzinne - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

świadczenia rodzinne

 
 

Program "CZYSTE POWIETRZE"
       Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, w ramach programu „Czyste Powietrze” na wniosek osoby zamierzającej złożyć wniosek o dofinansowanie w programie dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wydaje zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Ważne: wydanie zaświadczenia następuje na wniosek osoby fizycznej!

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego

Gdzie można złożyć wniosek?
Sala Obsługi Klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej ul. Sportowej 9c - wejście od strony stadionu - w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Podstawa prawna:
1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).


04.12.2020

 
 
 

Uwaga!

Informacja dla osób które nie pobierają zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, a którym dochody uległy obniżeniu z powodu przeciwdziałania COVID-19
Zgodnie z art. 15 oa ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dz. u.z 2020 poz. 374 ze zm.) został rozszerzony katalog dochodów utraconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Jeżeli w rodzinie nastąpiła sytuacja obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, na wniosek strony, rodzina może ubiegać się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  
Wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (świadczeń z funduszu alimentacyjnego) i niezbędnymi dokumentami/załącznikami, strona zobowiązana jest do udokumentowania od kiedy nastąpiło obniżenie dochodu spowodowanie przeciwdziałaniem COVID-19, jak również wysokości dochodu utraconego (uwzględnia się również oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

Wyżej wymienione regulacje są uwzględniane przy ustalaniu prawa do:
świadczeń rodzinnych, na okresy zasiłkowe: od dnia 01.11.2019r. do dnia 30.10.2021r.,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe: od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2021r.


 
 
 


Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy;
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
4. Świadczenie rodzicielskie.
Ad. 1 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka), osobie uczącej się tj. osobie pełnoletniej, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub jeśli dziecko uczy się w szkole do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kwoty 764,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
- Dodatek z tytuł u urodzenia dziecka, przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł (można się ubiegać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia).
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięczni e.
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niep ełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.  
-  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do  zasiłku rodzinnego.
-  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia.
- Dodatek z tytuł u rozpoczęcia roku szkolnego, przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100,00 zł na dziecko.  
-  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania kw ota 113,00 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła i 69,00 zł miesięcznie w związku z dojazdem dziecka do szkoły.
Ad. 2) Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie, która ukończyła 75 lat,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego oraz osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom, o których mowa w wyżej wskazanym pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
4.1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4.2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4.3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty (wyjątek renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy), renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
4)
(uchylony)
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
4)
(uchylony)
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania wymaganych warunków, jest przeprowadzany przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy.

Ad. 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jeżeli:
- dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł,
- kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Wysokości zapomogi wynosi 1000,00 zł jednorazowo.
Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli sobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
   5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga
          rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.


Wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

1. zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie ciąży nie później niż od 10 tygodnia ciąży,
2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny
3. w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany - odpis zupełny aktu urodzenia,
4. inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Ad. 4) Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem akapitu drugiego,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
do ukończenia 10. roku życia,
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
do ukończenia 10. roku życia,
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
2) śmierci matki dziecka,
3) porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres od 52 do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, liczby dzieci przysposobionych lub liczby dzieci objętych opieką.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1) porodu
w przypadku matki lub ojca dziecka,
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia
w przypadku osób, o których mowa w akapicie pierwszym pkt 2 i 3,
3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia
w przypadku osoby, o której mowa w akapicie pierwszym pkt 4.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie lub odpowiednio mniej w przypadku jednoczesnego pobierania zasiłku dla bezrobotnych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066).
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w akapicie pierwszym pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej
w przypadku osób, o których mowa w akapicie pierwszym pkt 1 i 4,
3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w akapicie pierwszym pkt 2 lub 3, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,
4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
5) osobom, o których mowa w akapicie pierwszym, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego