Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

 
 

ODWIEDZINY RODZIN MIESZKAŃCÓW DPJ

         W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr. PS-II-940.37.2020.10 z dnia 03.07.2020 zobowiązującą nas do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, informujemy, że przystępujemy do organizacji odwiedzin mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni przez najbliższych członków rodzin (max. 2 osoby).
         W tym celu należy ustalić z pełniącymi dyżur opiekunkami termin możliwej wizyty.  
         Zarówno odwiedzający, jak i mieszkaniec są zobowiązani do przestrzegania bezpieczeństwa poprzez pomiar temperatury u odwiedzającego, dezynfekcję rąk oraz korzystanie z maseczki i bezwzględne zachowanie odległości.
         Wizyty mogą się odbywać wyłącznie w godzinach 10:00 – 18:00. Na miejsce spotkania wyznaczamy wyłącznie ogród lub świetlicę.
Zabrania się odwiedzin w indywidualnych mieszkaniach.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

06.07.2020

 
 
 

Ważne dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 500+

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. przypomina, iż w roku 2020 wniosków na „500 plus” na nowy okres się nie składa, gdyż świadczenia są przyznane do 31.05.2021r.
Wnioski te będzie można składać przez bankowość elektroniczną, system Empatia, PUE ZUS dopiero od dnia 01.02.2021r., a w wersji papierowej (w siedzibie OPS- sekcja świadczeń rodzinnych) od dnia 01.04.2021r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESTEŚMY RAZEM

         -  to hasło, które towarzyszy utworzonej przez OPS i ZI linii telefonicznej dla osób poszukujących specjalistycznego wsparcia psychologicznego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

Kontakt telefoniczny z psychologiem:
693 022 366
Dyżur w godzinach 11:00 - 13:00
w dniach: 30 marca oraz 01, 03, 06, 08, 10 kwietnia 2020.


         Odczuwane poczucie zagrożenia i utrzymujący się stres oraz istotne ograniczenie interakcji społecznych w związku z #zostanwdomu, może rodzić wiele trudności psychologicznych, a w konsekwencji także rozmaite problemy w rodzinie.
         

 
 
 

KOMUNIKAT
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 marca 2020 r.

W związku z wprowadzeniem w okresie od dnia 25 marca br. do dnia 11 kwietnia br. nowych ograniczeń dla obywateli w ramach walki z pandemią koronawirusa wprowadza się następujące zmiany:
Odwołane są wszelkie działania związane z przeprowadzeniem 45 edycji akcji pn. „Radosne Święta w Każdym Domu”

Wobec powyższego rodziny, które corocznie otrzymywały wsparcie w formie żywnościowych paczek świątecznych i nadal znajdują się w trudnej sytuacji bytowej mogą uzyskać szczególnie w okresie przedświątecznym wsparcie finansowe na zakup żywności.

W tym celu należy:
- skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym,
- złożyć własnoręcznie podpisany wniosek oraz ksero dokumentów poświadczających wysokość dochodu wszystkich członków rodziny wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail lub przekazać za pośrednictwem faxu.
- bezwzględnie należy również podać nr rachunku bankowego, na który przekazana zostanie ewentualnie udzielona pomoc.

Dane do kontaktu:

e-mail: ops@opssroda.pl
nr fax:  (
61) 285-35-80.

 


 
 
 

UWAGA
dotyczy świadczeń rodzinnych


         
W związku z ograniczeniem osobistego kontaktu informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku przez:
bankowość elektroniczną, PUE ZUS, system Empatia,
na adres
ops@opssroda.pl w formie skanu lub zdjęcia,
zdjęcia na nr telefonu 693-994-720,
przesyłką pocztową,
w formie papierowej wniosek można złożyć do urny
przy wejściu do siedziby Ośrodka.
(wnioski do pobrania na stronie OPS Środa Wlkp. w zakładce świadczenia rodzinne – wzory wniosków o świadczenia dla rodzin).

         
Proszę pamiętać, że wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie rodzicielskie możecie Państwo składać w terminie do 3 miesięcy od dnia jego narodzin (spłata od dnia urodzenia dziecka), a wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w terminie do 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, dlatego też nie ma konieczności składania wniosku bezpośrednio w miesiącu urodzenia dziecka. W sprawie innych świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny.

Obsługa klientów odbywa się telefonicznie pod nr:
         693-700-103
         693-200-628
         693-994-720
         61 285 35 80 wew. świadczenia rodzinne

         
W związku ze zmianą sytuacji dochodowej lub rodzinnej, zmiany numeru rachunku bankowego lub formy płatności prosimy o kontakt telefoniczny.
Poniżej udostępniamy wzory druków:
zmiana formy płatności lub numeru rachunku bankowego,
wniosek o weryfikację prawa do świadczeń,
oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania.

17.03.2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju,
w trosce o zdrowie Państwa oraz Naszych pracowników
prosimy klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej

o ograniczenie OSOBISTEGO                                                                                         
kontaktu z naszą instytucją
i załatwianie spraw telefonicznie

pod numerem 61 285 35 80 w godziach od 7:00 - 15:00
(pod numerem alarmowym: 605 745 546 po godzinach pracy OPS)

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
ops@opssroda.pl


Ponadto, osoby, które mają przyznane świadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej zaplanowane do wypłaty w kasie tut. Ośrodka, a posiadają konto bankowe prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną lub faksem pisma i
podanie numeru konta, na który zostanie przelana pomoc
(pismo powinno zawierać imię i nazwisko, numer konta i nazwę banku oraz podpis osoby, na którą przyznano pomoc -  w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu podanym powyżej)

 
 
 

UWAGA!
Działalność Klubu Pogodnej Jesieni
oraz zespołu wokalno
instrumentalnego „Szczęśliwa 13”   
w Domu Pogodnej Jesieni
zostaje wstrzymana
od dnia 12 marca 2020 r.
do odwołania.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 
 
 

UWAGA!
Magazyn odzieżowy
w Domu Pogodnej Jesieni
nieczynny
od dnia 12 marca 2020 r.
do odwołania.


 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
   PODPROGRAM 2020

          
         Celem Programu  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach działań towarzyszących. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym...  


Więcej...

21.02.2020

 
 
 
 
 


Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"
  
         Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej  przystąpił do ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki programowi opiekunowie będą mogli liczyć na przyznanie 100 godzin wypoczynku, podczas których osoby niepełnosprawne będą pod opieką specjalistów bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub w dziennym ośrodku wsparcia.

Więcej...


31.07.2019

 
 
 

UWAGA!
zmiana terminu wypłat świadczenia 500+

  
    W miesiącu kwietniu 2019 r. wypłata świadczeń wychowawczych (500+) realizowana w formie gotówki w kasie tut. Ośrodka nastąpi w dniach:
- termin ustalony w decyzji na 27-go i 28-go każdego miesiąca w dniu 16.04.2019 r,
- termin ustalony w decyzji na 29-go i 30-go każdego miesiąca w dniu 18.04.2019 r.
    Również przelew na konto środków z tytułu świadczenia wychowawczego zostanie zrealizowany do 19.04.2019 r.

 
 
 

APEL

        Nieco później niż w ubiegłych latach,  nadchodzą dni i noce z coraz niższą temperaturą powietrza. Zbliżająca się zima jest trudna szczególnie dla osób starszych, chorych, samotnych i bezdomnych. Opady śniegu i oblodzone nawierzchnie stanowią dodatkową trudność zwłaszcza dla osób starszych i samotnych, które często samodzielnie muszą donosić do swoich domów drewno, czy węgiel, palić w piecach, by utrzymać w pomieszczeniach ciepło lub przygotowywać posiłek. Najtrudniej jest tym osobom, które mieszkają w znacznych odległościach od innych domostw, są zdane wyłącznie na siebie i właśnie dlatego wymagają naszej uwagi. Corocznie, tak i teraz, przed nadchodzącymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, OPS w Środzie Wielkopolskiej zwraca się do wszystkich mieszkańców naszej gminy z apelem o zainteresowanie się i wyczulenie na konieczność udzielenia pomocy wszystkim zagrożonym skutkami mrozu.
         W tym celu tradycyjnie, jak co roku przygotowujemy pisma do sołtysów i przewodniczących komisji osiedlowych dotyczące omawianego problemu i możliwości objęciach przez OPS pomocą tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Doświadczenia z lat ubiegłych potwierdzają, że współpraca z Państwem jest skuteczna i przynosi realne korzyści tj. dotarcie na czas z niezbędną pomocą finansową na zakup opału lub leków, usługową na rzecz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czy zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. Jestem przekonana, że dzięki Państwa zaangażowaniu, również tej zimy nikt z potrzebujących nie zostanie sam, bez życzliwości, wsparcia ze strony najbliższego otoczenia i pomocy naszej instytucji.

Wszelkie informacje proszę przekazywać do OPS w Środzie Wlkp. ul. Sportowa 9c

tel. 612853580 lub 612852704
oraz
na adres e-mailowy ops@opssroda.pl  

                 
Z poważaniem
       
         Danuta Wieczorek
       
         Dyrektor OPS w Środzie Wlkp.


2018.12.03.

 
 
 

PROGRAM OPRERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Podprogram 2018


         Informujemy, że od sierpnia nastąpiła kontynuacja współpracy Stowarzyszenia Eripio z Wielkopolskim Bankiem  Żywności w poznaniu w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
        Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych .pomoc w w/w formie będzie realizowana do czerwca 2019
         Pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Więcej...

2018.11.19

 
 
 

PROGRAM DOBRY START - RODZINA 300+

         Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku.

Więcej ...

 
 
 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka "Za Życiem”

           Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.

Więcej...

 
 
 
 
 
 
 
 

         Z przyjemnością informujemy, że Danuta Wieczorek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp., brała udział w rankingu "Gazety Średzkiej" pn. SULISŁAW 2016. Uroczysta gala konkursu, połączona z wręczeniem nagród laureatom, odbyła się 3 marca br. w hotelu "Szablewski" w Środzie Wlkp.. W kategorii "Człowiek Roku 2015" D. Wieczorek zajęła drugie miejsce.
Serdecznie Gratulujemy !

 
 
 

ODZIEŻ UŻYWANĄ
prosimy dostarczać bezpośrednio do magazynu odzieżowego w Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wlkp., w każdą środę i piątek od godz. 9:00 do godz. 12:00.

 
 
 


Szanowni Państwo !

         W trosce o usprawnienie sposobu przekazywania pomocy
rzeczowej osobom potrzebującym oraz ułatwienie darczyńcom
jej przekazania, Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia usługę
udostępnienia strony internetowej w celu publikacji darmowych
ogłoszeń.
         Informacje o zamiarze nieodpłatnego przekazania pomocy
tj. używanych mebli, sprzętu RTV i AGD, odzieży, podręczników itp.
wraz z numerem telefonu kontaktowego prosimy przesyłać
na adres dpj@vp.pl . Podobnie osoby pragnące uzyskać ww. pomoc
mogą pod ten adres zgłaszać szczegółowe zapotrzebowanie
podając numer telefonu kontaktowego lub adres. Informacje
te zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce
„OGŁOSZENIA” i publikowane będą przez ok. 14 dni
kalendarzowych.
         Mamy nadzieję, że usługa ta usprawni proces przekazywania
pomocy rzeczowej zarówno darczyńcom, jak i osobom tej pomocy
potrzebującym.

KASA CZYNNA:
Poniedziałek:
10:00 - 14:00
Wtorek:
11:00 - 14:00
Środa
Czwartek
Piątek:

10:00 - 14:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego